Stämning av Brf Stören 15 – tillbakadragen

Ansökan om stämning      2010-08-16

Kärande:

T,  Timmermansgatan 37, 118 55 Stockholm

A,  Timmermansgatan 37, 118 55 Stockholm

Ombud ej bestämt i nuläget.

Svarande:

Bostadsrättsföreningen Stören 15

Ombud för oss okänt i nuläget.

Yrkanden

Härmed ansöker vi om stämning av Bostadsrättsföreningen Stören 15 i Stockholm.

  1. Vi yrkar härmed att tingsrätten upphäver det protokollförda beslutet på Bostadsrättföreningen Stören 15:s föreningsstämma 17 maj 2010, att köpa fastigheten Stören 15 i Stockholm.
  1. Likaledes yrkar vi att tingsrätten upphäver beslutet om stadgeändring på Brf Stören 15:s föreningsstämmor 9 feb 2010 och 16 feb 2010.
  1. Vi yrkar också att tingsrätten ogiltigförklarar samtliga beslut på stämman 7 feb 2008, eftersom den inte utlysts i behörig ordning. Stämman utlystes av en person, som inte var eller varit styrelsemedlem. Brf Stören 15:s verksamhet upphörde 2002, men den avregistrerades inte hos bolagsverket. Detta utnyttjades av denne boende som kallade till ett ordinarie årsmöte efter 6 års overksamhet, för att söka ”återuppväcka föreningen. . Vi menar att det styrelseval och andra beslut som skedde på detta möte följaktligen var ogiltiga, och att föreningen i grunden inte har legitimitet.
  1. Vi yrkar också att tingsrätten ogiltigförklarar det styrelsebeslut i föreningen, som avser att till Familjebostäder söka redovisa intresse för att köpa fastigheterna Stören 15 och 16. Samma gäller det senare styrelsebeslut, som avser att i stället redovisa intresse för att köpa endast Stören 15. Vi har i nuläget inte kännedom om tidpunkten för dessa styrelsemöten, ej heller om dessa beslut överhuvudtaget finns protokollförda hos styrelsen. Däremot vet vi att dessa beslut inte har behandlats på föreningsstämma.

Vi begär också att tingsrätten manar svaranden att utlämna stämmoprotokoll med närvarolista och röstlängd från 9 feb 2010 och 16 feb 2010 till undertecknade medlemmar i bostadsrättsföreningen. Detta gäller även närvarolista och röstlängd från mötet 7 feb 2008 samt eventuella andra protokoll från extra föreningsstämmor utom köpstämmorna

Vi begär också att tingsrätten manar svaranden att till undertecknade medlemmar utlämna styrelseprotokoll utvisande de beslut som tagits angående den övergripande processen kring intresseanmälan, begäran om bud och husköp.

Vi begär ersättning för rättegångskostnader, till det belopp det kan komma att löpa på.

Grunder

Grunden för yrkandena 1 och 2 hänger ihop och är följande:

Som resultat av stämman den 17 maj 2010 protokollfördes 39 jaröster av 56 röstberättigade, för köp av fastigheten Stören 15, vilket innebar två röster över 2/3 majoritet. Föreningens ordförande företedde därav 26 st fullmakter med ja-röster från medlemmar i föreningen, i enlighet med det förutvarande stämmobeslutet om stadgeändring på stämmorna från 9 feb 2010 och 16 feb 2010, som skulle tillåta att vem som helst kan ta emot hur många fullmakter som helst. Vi menar att 25 av dessa fullmakter var ogiltiga eftersom stadgeändringen inte skedde på korrekt sätt. Därför vill vi att köpbeslutet ska underkännas.

Underkännande av stadgeändringen menar vi baseras på följande: På den första stadgeändringsstämman 9 feb 2010 tilläts inte ett antal kritiker till köpet att bli medlemmar i föreningen och rösta. Detta skedde i brott mot bostadsrättslagen 2 kap §8 , och det var överhuvudtaget oklart vilka som var medlemmar och hade rösträtt. Det är oklart om det överhuvudtaget förelåg majoritet för stadgeändringen. Styrelsen hävdade ”att man fick bli medlemmar om två veckor”, alltså när stadgeändringen var fullbordad. Denna typ av karens tillämpades inte i övrigt för medlemskap. Det uttrycktes till exempel skriftligen flera gånger att de som ville rösta för ett köp kunde bli medlemmar på köpstämman.

Stämman var därtill inte kallad på¨ett korrekt sätt. De befintliga stadgarna, som var av normalstadgekaraktär, delades inte ut eller tillhandahölls på något sätt innan stämman. I själva verket har de befintliga stadgarna aldrig delats ut eller på annat sätt tillhandahållits till de personer som betraktats som medlemmar. De befintliga stadgarna härrör från föreningens ”första fas” 2001-2002. Ekonomiska föreningslagens krav är att det huvudsakliga innehållet av stadgeändringen ska redovisas ( kap 7 § 8 stycke 3) . Se lydelsen: .Om ett ärende avser ändring av stadgarna, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. I övrigt nämndes heller inget i deras utskick om innehållet i de föreslagna ändringarna. Det nya stadgeförslaget fanns i ett fack i tvättstugan, men eftersom de befintliga stadgarna inte fanns att tillgå, kunde man inte utläsa vari de föreslagna förändringarna bestod. Att man inte hade tillgång till gällande stadgar gjorde att mötesordföranden på stämman kunde argumentera med felaktigheter som att man måsta vara släkt för att kunna ta emot en fullmakt enligt de gällande stadgarna.

Dessa uppenbara brister i kallelsen menar vi faller under ekonomiska föreningslagens möjlighet i kap 7 §17 st 3 att klandra en stämma efter tre månader. Under tiden från dessa stämmor har underteckande kontinuerligt sökt beivra felaktigheterna via Familjebostäder och Stockholms Stad.

Inför den andra stadgeändringsstämman förekom ingen redovisning av den första stämmans beslut, i strid med ekonomiska föreningslagen 7 kap §8 st 1:”I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första stämman har fattat ” . Detta menar vi är ytterligare en grund för att underkänna stadgeändringsprocessen.

Vi har hittills trots flera påstötningar inte fått ta del av protokoll och röstlängd från dessa stämmor och begär därför tingsrätten ålägga Brf Stören 15 att till undertecknade medlemmar utlämna protokoll och röstlängder från föreningsstämmorna 9 feb 2010 och 16 feb 2010.

Utöver detta anför vi ytterligare 2 skäl för yrkandet att upphäva beslutet om köp den 17 maj:

  1. På stämman den 17 maj bröts mot lagen vad gäller styrelsens skyldighet att svara på frågor om ekonomin och ärenden på stämman. Se ek. föreningslagen 7 kap §11. I detta fall gällde det den ekonomiska plan som utgjorde underlag för beslutet om köp. Inget informationsmöte hade då hållits sedan planen delats ut. Trots detta avbröts frågeställare bryskt.
  1. Meningen med bostadsrättslagen i frågan om ombildning från hyresrätt är att ombildningen ska ske ”på de boendes villkor”. Detta framgår tydligt av förarbetena till lagen. Lagtextens krav på folkbokföring som villkor för deltagande i röstningsförfarandet tillkom som ett svar på att lagen missbrukats genom att ”skenföreningar” med icke boende som medlemmar förekommit. Folkbokföringsregeln infördes för att åstadkomma att det skulle handla om verkliga boende. I detta och andra fall har dock även folkbokföringen kunnat användas som ett sätt för icke boende att delta i köpeprocesser. Det gäller personer som sedan länge flyttat men behållit kontraktet som övernattningslägenhet eller hyrt ut i andra hand, samt personer som i samband med ombildningsprocessen avstått från att anmäla nya adressen när man flyttat eller som skrivit sej i huset inför möjligheten att delta i ett köp. I vårt fall finns 7 personer som vi menar inte bor i huset men som deltagit i omröstningen. Dessa folkbokföringar är överklagade hos skatteverket och två har sagts upp av Familjebostäder. Vi återkommer med detaljer om dessa personer.

Grunden för yrkande 3 är:

Att inte detta för föreningens nyetablerande avgörande möte 7 feb 2008 kallades av en styrelsemedlem strider mot ekonomiska föreningslagens 7 kap §7 , som kräver att det är styrelsen som kallar till föreningsstämma. Denna uppenbara brist i kallelsen menar vi också faller under ekonomiska föreningslagens möjlighet i kap 7 §17 st 3 att klandra en stämma efter tre månader. Förfarandet passar in som en logisk del i det genomgående förfarande som tillämpats av Brf Stören 15 och deras konsulter för att undvika grundläggande diskussioner i denna förening, i detta fall de stadgediskussioner som krävts om man bildat en ny förening.

Grunden för yrkande 4 är

Enligt bostadsrättslagen kap 9 §15 skall ”beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma”. I detta fall är ju inte föreningen ägare av huset i nuläget. Vi menar dock att lagens mening knappast kan ha varit att undanta de mest väsentliga besluten kring det hus som föreningen verkar i (=”föreningens hus”), i detta fall att överhuvudtaget besluta om ett köpintresse, samt att förändra vilken fastighet man vill köpa. Lagbestämmelsen är i enlighet med demokratisk praxis, att undanta denna praxis vid de mest avgörande besluten kan inte ha varit meningen. Vi menar att paragrafen ska vara tillämplig här.

Grund för utlämnande av handlingar

Enligt ekonomiska föreningslagen 7 kap § 10 sista stycket ska stämmoprotollen hållas tillgängliga för medlemmarna inom tre veckor. 4 försök att få se dem har hittills misslyckats. Efrtersom inga föreningsstämmor har behandlat de avgörande besluten om intresseanmälan för köp och delning av huset menar vi att vi som medlemmar har rätt att se hur dessa frågor behandlats. De borde behandlats på föreningsstämma enligt kap 9 § 15 enligt ovan.

Bevisning

Vi önskar komplettera denna skrivelse med bevisning. Som bevisning kommer vi att anföra ett antal dokument från bostadsrättsföreningen och andra, ljudinspelningar från föreningsstämmor mm.

Vittnen

Vi kommer också att inkalla vittnen för att styrka vår sak. Det handlar om personer med insikt i processen i olika faser. Vi återkommer med namn och andra data om dessa.

Kompletteringar

Vi ber att få återkomma inom 4 veckor med kompletteringar på de områden vi nämner ovan, samt en mer kronologisk beskrivning av den process som stämningen berör.

Vi önskar att målet avgörs efter förhandling.

Stockholm 2010-08-16

T och A, boende Timmermansg 37.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: